Spoločnosť AXIS servis s.r.o., IČO: 45567255 zapísaná v obchodnom registry SR okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 65360/B je spracovávateľom osobných údajov získaných v súvislosti s prevádzkou internerového obchodu na webovej adrese adrese www.svetpokladni.sk.

Ďaľej spoločnosť AXIS servis s.r.o. spracováva osobné údaje za účelmi prevzatie zariadenia na záručnú, pozáručnú alebo inú opravu, konfiguráciu zariadenia prípadne jeho nastavenia podľa dohodnutých požiadaviek a spracovanie žiadosti pre účely sprostredkovania služby samostatného platobného terminálu alebo jeho kombinácie s registračnou pokladnicou alebo fiškálnou tlačiarňou, spracovanie cenovej ponuky na poskytované služby a tovar formou emailovej a telefonickej komunikácie.

Spoločnosť AXIS servis s.r.o. má zabezpečené opatrenia v súlade s požiadavkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti.
AXIS servis s.r.o. riadi bezpečnostné riziká tak, aby nemohli realizovať hrozby osobných údajov a postupuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje fyzických a právnických osôb budú spracovávané v nižšie uvedených rozsahoch a len pre nasledujúce účely a to na základe predošlého súhlasu:

1)Nákup tovaru a služieb vrámci eshopu www.svetpokladni.sk.

-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Poštová (dodacia) adresa (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo

2)Prevzatie zariadenia na záručnú, pozáručnú alebo inú opravu, konfiguráciu zariadenia prípadne jeho nastavenia podľa dohodnutých požiadaviek. Archivácia údajov z registračnej pokladnice za účelom ich neskoršieho poskytnutia právnickej alebo fyzickej osobe v prípade potreby pri poškodení registračnej pokladnice, tlačiarne alebo certifikovaného chráneného úložiska.

-Obchodné meno (Názov spoločnosti), meno, priezvisko, telefónne číslo, .xml súbory z finančnej správy obsahujúce identifikačné údaje podnikateľa a certifikát podnikateľa (elektronický obsah prevádzkovej a externej pamäte, obsah certifikovaného chráneného dátového úložiska z registračnej pokladnice alebo tlačiarne)

3)Spracovanie žiadosti pre účely sprostredkovania služby samostatného platobného terminálu alebo jeho kombinácie s registračnou pokladnicou alebo fiškálnou tlačiarňou.

-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo
-Rodné číslo, trvalé bydlisko, národnosť, štatna príslušnosť, pohlavie, miesto narodenia, krajina trvalého pobytu, doklad a typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti štatutárnych orgánov, konateľov a spoločníkov právnickej osoby,
-Bankový účet/IBAN, výpis z účtu alebo zmluva o založení účtu fyzickej alebo právnickej osoby
-Adresa prevádzky fyzickej alebo právnickej osoby (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)

4)Spracovanie cenovej ponuky na poskytované služby a tovar formou emailovej a telefonickej komunikácie.

-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Poštová (dodacia) adresa (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Adresa prevádzky fyzickej alebo právnickej osoby (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom naplnenia zmluvy (dodávky tovaru a služby) a sú uchovávané po dobu platnosti zmluvy.
Osobné údaje nebudú poskytované krajinám tretej strany a môžu byť ďaľej poskytované tretej strane (prepravnej spoločnosti, dodávateľovi objednanej služby alebo tovaru).

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov prosím zašlite písomnú požiadavku na kontaktnú emailovu adresu “predaj@svetpokladni.sk”.

Ďakujeme za pochopenie.
AXIS servis s.r.o., prevádzkovateľ eshopu www.svetpokladni.sk a certifikovaná servisná organizácia.