Obchodné podmienky spoločnosti AXIS servis, s.r.o., prevádzka SVETPOKLADNÍ

Článok 1.
Všeobecné ustanovenie

1.1 Nákup tovaru na internetovom obchode www.svetpokladni.sk môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.svetpokladni.sk je:

AXIS servis s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 45 567 255, IČ DPH: SK2023043561. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. s.r.o., v.č. 65360/B. AXIS servis s.r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty. Prevádzka pre osobné prevzatie tovaru a prijímanie reklamácií: Svet Pokladní, Ivanská cesta 7, 821 04 Bratislava, telefonický kontakt: +421 948 575 801, elektronická adresa : predaj@svetpokladni.sk bankové spojenie: IBAN SK2611000000002925838584.

1.3 Kupujúci je:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom obchodného centra Svet pokladní. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Ďalej uvedený ako „kupujúci“

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (občan), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.svetpokladni.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. – Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ (právnická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.svetpokladni.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

Článok 2.
Postup pri objednávaní

2.1 Kupujúci vytvorí svoju objednávku výberom požadovaného tovaru a stlačením tlačidla
“PRIDAŤ DO KOŠÍKA” ktoré sa nachádza pri každom tovare po jeho rozkliknutí.

2.2 Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením osobných údajov, ktoré kupujúci uvedie pred samotným potvrdením objednávky (uzavretím nákupného košíka). Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu a spoločnosť AXIS servis s.r.o., Svet Pokladní ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely a tak isto nebudú poskytnuté tretej osobe, ak to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný údaje o kupujúcom vymazať z databázy kupujúcich.

2.3 Po objednaní tovaru stlačením tlačidla “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” sa zobrazí jeho obsah s možnoťou pokračovať v nákupe ďaľej alebo prejsť k  uzavretiu objednávky stlačením “SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ”, objednávka bude dokončená vyplnením všetkých povinných údajov kupujúceho a následným stlačením “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY”.

2.4 Za záväzné sa považujú ceny uvedené v EUR.

2.5 Obsah nákupného košíka je možné kedykoľvek zobraziť kliknutím na tlačidlo so symbolom “Košíka”. Do nákupného košíka je možné pridávať ďalší tovar až do doby kým kupujúci nepotvrdí tlačidlom “SKONTROLOVAŤ  A OBJEDNAŤ”,  následne, že súhlasí s obchodnými podmienkami a nestlačí tlačidlo “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY” čím uzavrie košík/ukončí svoj nákup záväzným potvrdením objednávky.

2.6 Po stlačení tlačidla “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY” systém vygeneruje potvrdenie o objednávke, ktoré zašle na kupujúcim zadanú emailovú adresu. Okamihom obdržania potvrdenia o objednávke sa objednávka považuje za záväznú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a spoločnosťou AXIS servis, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov Obchodného zákona a Reklamačného poriadku.

2.7 V prípade, že Vami objednaný tovar nie je skladom, podmienky dodania budú (dodacia lehota a pod.) po overení objednávky vzájomne dohodnuté telefonicky alebo emailom.

Článok 3.
Ceny a platobné podmienky

Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru na adresu kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.svetpokladni.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.

3.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť za objednávku týmito spôsobmi:

a. platba dobierkou kuriérskej spoločnosti
Faktúra Vám bude dodaná spolu s doručeným tovarom.

b. platba vopred na účet a následná preprava kuriérskou spoločnosťou alebo poštou
Pri tejto možnosti Vám bude faktúra zaslaná mailom prípadne spolu s dodávaným tovarom.

c. platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí tovaru.
Daňový doklad alebo faktúra Vám bude dodaná pri osobnom prevzatí tovaru.

Žiadny z ponúkaných spôsobov platby nie je spoplatňovaný.

Všetky akciové ceny na produkty platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Článok 4.
Dodacie podmienky a náklady na prepravu

4.1 Dodacie podmienky a náklady na prepravu závisia od spôsobu dopravy. Kupujúci majú možnosť zvoliť si nasledovný spôsob prepravy:

a. doručenie kuriérskou spoločnosťou a platba na dobierku kuriérskej spoločnosti

b. doručenie kuriérskou spoločnosťou po úhrade objednávky na účet

c. osobný odber na prevádzke

4.2 Objednávky budú zo strany AXIS servis, s.r.o. spracované najneskôr do 3 pracovných dní od zaevidovania objednávky. Pod spracovaním objednávky sa rozumie odoslanie tovaru poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. V prípade platby prevodom na účet sa objednávka spracúva až po prijatí platby na účet AXIS servis, s.r.o.

4.3 AXIS servis, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uvedie v internetovom obchode v časti “ODOSLAŤ NA INÚ ADRESU?” po zaškrtnutí políčka. Ak sa nepodarí zrealizovať doručenie tovaru kvôli chybe na strane kupujúceho (neprevzatie zásielky) stráca kupujúci nárok na opakované bezplatné doručenie. V takýchto prípadoch môže byť platba za tovar navýšená o náklady predošlého neúspešného doručenia.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta ..) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

Článok 5.
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky na čísle +421 948 575 801 alebo emailom na adresu predaj@svetpokladni.sk najneskor do 2 hodín od potvrdenia objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je ptrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške nákladov na doručenie tovaru ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru tak ako je uvedené v článku 6 obchodných podmienok. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z.z.

Pri nákupe “ORP” – online registračnej pokladnice, ktorá bola predávajúcim na základe požiadania od kupujúceho už “uvedená do prevádzky”, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť plnú výšku kúpnej sumy ale len jej pomernú časť a to sumu poníženú o sumu “chráneného dátového úložiska” do ktorého sa nezmazateľne zapíšu údaje kupujúceho a práce nutnej na jeho výmenu. Úložisko tak už nie je možné ďaľej použiť a predávajúcemu vzniká finančná strata a zníženie hodnoty predaného zariadenia – online registračnej pokladnice. Pre jej daľší predaj je nutné osadenie nového chráneného úložiska ktoré si musí predávajúci obstarať. Cenu práce za výmenu úložiska si určí predávajúci na základe zložitosti úkonu podľa typu zakúpeného zariadenia kupujúcim. Za požiadanie o uvedenie do prevádzky kupujúcim sa považuje zaslanie “identifikačných” a “autentifikačných údajov” kupujúceho predávajúcemu s heslom prostredníctvom emailu, doručením na dátovom nosiči, prípadne inou elektronickou komunikáciou ktorú si predávajúci s kupujúcim dohodnú. Predávajúci zároveň nemá povinnosť kontrolovať či mailova adresa z ktorej boli údaje zasielané patrí kupujúcemu alebo tretej osobe ktorá bola kupujúcim poverená pre dodanie údajov. Pre predávajúceho je podstatný obsah údajov a ak sa tieto zhodujú s údajmi kupujúceho alebo zodpovedajú údajom o ktoré ich požiadal kupujúci aby boli nahraté do online registračnej pokladnice, tieto údaje predávajúci nahrá a považuje ich za správne. Kupujúci je povinný si údaje v online registračnej pokladnici skontrolovať. Prevzatím a začatím používania online registračnej pokladnice kupujúci súhlasí so správnosťou nahratých údajov. Za rozdiel v údajoch zistených po uvedení online registračnej pokladnice do prevádzky predávajúci nezodpovedá.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ako z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.

Článok 6.
Vrátenie tovaru pri objednávke a dodaní prostredníctvom online obchodu na www. svetpokladni.sk,

Odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

6.1 Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom „ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z.. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najnejskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, tj.j odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm.h) ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplnynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich zákonné vymedzenie.

6.2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom doručenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví reklamačných podmienok, e-mailom na adrese predaj@svetpokladni.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy , ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy číslo 5, ktorý mu odovzdal predávajúci.

6.3. Ak si zákazník vyzdvihne objednaný tovar priamo v „kamennej“ predajni a svet pokladní a následne si ho zakúpi cez elektronickú registračnú pokladňu, tento nákup podlieha ustanoveniam zákona o elektronickom obchode.

6.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielať spať:

nepoužívaný

nepoškodený

kopmletný

spolu s dokladom o kúpe

podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odsúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

6.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2004 Z.z.

6.6. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho, to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh alebo ppočítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

Preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

Poskytovanie elektronického obsahu inak na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7.
Reklamačné podmienky

7.1 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, stráca nárok na vrátenie tovaru alebo uplatnenie nároku na odstránenie škod tovaru. Pokiaľ tak učiní, môže uplatniť nároky z škôd zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Za škodu spôsobenú pri preprave zodpovedá prepravca. V prípade poškodenia obalu musí kupujúci s doručovateľom spísať protokol o poškodení zásielky.

7.2 V prípade reklamácií je potrebné, aby kupujúci čo najskôr o tejto skutočnosti informoval spoločnosť AXIS servis s.r.o. a to telefonicky na čísle 0948 575 801 alebo mailom na predaj@svetpokladni.sk.

7.3 Záruka sa vzťahu iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou či skladovaním. Reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom je potrebné vrátiť spolu s dokladom o jeho zakúpení. V prípade zistenia výrobnej vady bude tovar vymenený za nový tovar, resp. má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze v plnej výške.

7.4 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba výrobcom alebo dodávateľom tovaru, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Viď Reklamačný poriadok.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu priíležitosti alebo iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

Článok 9.

Sídlo súdu, rozhodné právo

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vzplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.svetpokladni.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Článok 10.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č. +421 2 5827 2172-3,

Fax.č. +421 2 5827 2170

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

POUČENIE PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

STIAHNUŤ VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

REKLAMAČNÝ PORIADOK